மொழிபெயர்ப்பின்போது கவனிக்க வேண்டியவை.

நீங்கள் வேர்ட்பிரஸினை மொழிபெயர்க்க ஆர்வமாய் உள்ளவர்கள் எனின் கட்டாயம் இப்பதிவை வாசியுங்கள்.

ஒரு மென்பொருளை மொழிபெயர்ப்பதென்பது சாதாரணமாக ஒரு பணியல்ல. எனவே மொழிபெயர்ப்பின் போது மிக முக்கியமான விடயம் நீங்கள் எதை மொழிபெயர்க்கிறீர்களோ அதில் உங்களுக்கு பூரணமான பரீட்சயம் இருக்கவேண்டும். எனவே வேர்ட்பிரஸை நீங்கள் மொழிபெயர்க்கப்போகின்றீர்கள் என்றால் முதலில் நீங்கள் வேர்ட்பிரஸினை நிறுவி அதனை குறைந்தது ஒரிரண்டு கிழமைகளாவது எல்லாவிதங்களிலும் பயன்படுத்தி பார்க்க வேண்டும்.

இதன் மூலம் மொழிபெயர்ப்புச்செய்யும்போது ஆங்கில சொற்களை தமிழ்ப்படுத்துவது என்றில்லாமல் தமிழுக்கிசைவான சாதாரண பயனாளர்களுக்கு புரியக்கூடிய தமிழில் எழுத முடியும். உதாரணமாக ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஒரு பிழைச்செய்தியை மொழிமாற்றம் செய்யும்போது அப்பிழைச்செய்தி எங்கு காட்டப்படும் என உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் உடனே அதனை சரியான தமிழில் சரியான வசன அமைப்பில் உருவாக்கி விட முடியும்.

இலகுவான மொழிநடையை கையாழுதலும் மொழிமாற்றத்தின் போது முக்கிய ஒரு விடயமாகும். update என்னும் சொல்லுக்கு இற்றைப்படுத்தல் என்பதை விட மேம்படுத்துதல் என்பது ஒரு இலகுவான சொல்லாகும். இதுதான் சரியான பதம் என்பதற்கப்பால் ஒரு சாதாரண பயனாளர் எவ்வாறு அதனை விளங்கிக்கொள்வார் எனபதை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும்.

இன்னுமொரு மிகமுக்கியமான விடயம் மொழிமாற்றப்படக்கூடாத இடங்களில் ஏனைய சொற்களை சரியாக பயன்படுத்தல். உதாரணமாக பக்கங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருத்தல் தொடர்பான ஒரு இடத்தில் %1$s of %2$s என காட்டப்பட்டிருந்தால் அதனை %2$s இல் %1$s ஆக மாற்றுதலே பொருத்தமாகும். ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பென்பதற்காக %1$s மற்றும் %2$s என்பன அவ்வவ்விடத்திலேயெ இருக்கவேண்டும் என்கின்ற தேவையில்லை.

பிரியத்துடன்
ஊரோடி பகீ.