வெளியீடுகள்

பிந்திய வெளியீடு

3.9 சித்திரை 17, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

3.9 கிளை

3.9 சித்திரை 17, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

3.8 கிளை

3.8 மார்கழி 13, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

3.7 கிளை

3.7.1 ஐப்பசி 31, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7 ஐப்பசி 25, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

3.6 கிளை

3.6 ஐப்பசி 17, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

3.5 கிளை

3.5.2 ஆனி 22, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5.1 தை 29, 2013 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5 மார்கழி 11, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)

3.4 கிளை

3.4.2 புரட்டாதி 7, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4.1 ஆனி 28, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4 ஆனி 14, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)

3.3 கிளை

3.3.2 சித்திரை 21, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.1 தை 4, 2012 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3 மார்கழி 28, 2011 zip (md5) tar.gz (md5)