பிந்திய வெளியீடு

3.9 2014-ஏபி-17 zip (md5) tar.gz (md5)

3.9 கிளை

3.9 2014-ஏபி-17 zip (md5) tar.gz (md5)

3.8 கிளை

3.8 2013-திசெ-13 zip (md5) tar.gz (md5)

3.7 கிளை

3.7.1 2013-ஒக்-31 zip (md5) tar.gz (md5)
3.7 2013-ஒக்-25 zip (md5) tar.gz (md5)

3.6 கிளை

3.6 2013-ஒக்-17 zip (md5) tar.gz (md5)

3.5 கிளை

3.5.2 2013-ஜூன்-22 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5.1 2013-ஜன-29 zip (md5) tar.gz (md5)
3.5 2012-திசெ-11 zip (md5) tar.gz (md5)

3.4 கிளை

3.4.2 2012-செப்-07 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4.1 2012-ஜூன்-28 zip (md5) tar.gz (md5)
3.4 2012-ஜூன்-14 zip (md5) tar.gz (md5)

3.3 கிளை

3.3.2 2012-ஏபி-21 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.1 2012-ஜன-04 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3 2011-திசெ-28 zip (md5) tar.gz (md5)